26 Mart 2015 Perşembe

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER

Giriş: Felsefe ve Bilim: İki Temel “Sistematik Düşünme” Biçimi. 8-12
I. Bölüm:İNSAN, KÂİNAT ve BİLGİ
1-) Düşünce Tarihi:
1)Tarihin Derinlerinde Felsefenin ve Bilimin İzlerinin Takibi. 14-18
2)Sümerlerde Düşünce Hayatı. 18-21
3)Mısırda Entelektüel Hayat: Mezopotamya ve Mısır’ın Kültürel İlişkileri. 21-23
4)Hint Uygarlığı:
Eski Hint Düşünce Hayatına Genel Bakış. 23-24
Vedalar Çağı. 24-27
Upanişadlar Dönemi. 27-29
Buda ve Budizm. 30-31
Eski Hint Felsefesinin Temel Özellikleri ve Günümüzdeki Etkileri. 31-33
5)Çin Uygarlığı:
Eski Çin Entelektüel Hayatına Genel Bir Bakış. 33-40
İki Büyük Çin Düşünürü: Lao Tse ve Konfüçyüs. 40-43
Eski Çin Felsefesinin Genel Özellikleri. 43-44
6)Antik Yunan Felsefesi:
Avrupa Düşünce Tarihine Genel Bir Bakış. 44-45
Akalar. 45
Girit Uygarlığı. 45-46
Fenike Uygarlığı. 46-48
Eski Yunan Kültür Merkezleri. 48-50
Antik Yunana Felsefesinin Doğuşu: İyon Felsefe Okulu. 50-51
Thales. 51-54
Anaksimender ve Anaksimenes. 54-55
“İyonya Okulu” Sonrası Yunan Felsefesi. 55
Elea Felsefe Okulu. 55-56
Herakleitos. 56-58
Parmenides. 58-60
Pythagoras ve Matematiksel Felsefe. 60-62
Metafiziksel Çoğulcular. 62
Empedokles, Anaksagoras, Leukippus ve Demokritos. 62-65
Sofistler. 65-67
Sokrates’ın Hayatı. 67-70
Sokrates’ın Öğretisi. 70-72
Sokrates Sonrası Dönem. 72
Kinikler. 72-74
Hedonizm: Kireanik Hazcılık. 74-75
Platon. 75-77
Platon’un Öğretisi. 77-80
Aristoteles. 80-83
7)Hıristiyanlığın Felsefe ve Bilim ile İlişkileri:
Hıristiyanlığın Doğuşu ve Gelişimi. 83-87
Orta Çağ Felsefesi. 87-90
8)İslâm Dünyasında Entelektüel Hayat:
İslâm’ın Doğuşu ve Gelişimi. 90-92
İslâm Düşünce Hayatı. 93-102
9)Yeni Çağ Felsefesi:
Rönesans ve XVII. Yüzyıl Felsefesi. 102-106
Modern Bilimin Doğuşu. 106-117
Modern Felsefenin Doğuşu: Kıta Rasyonalistleri. 117-121
XVIII. Yüzyıl Aydınlanma Felsefesi. 121
İngiliz Aydınlanmacı Empiristleri. 121-123
Fransız Aydınlanmacıları. 124-125
10)XIX. Yüzyıl Felsefesi ve Alman İdealizmi:
İ. Kant. 125-127
Hegel. 127-129
11)Genel Çizgileriyle XX. Yüzyıl Düşünce Hayatı:
XX. Yüzyıl Felsefesinin Ana Hatları. 129-131
XX. Yüzyılda Bilim. 131-137
2-) Temel Epistemolojik ve Ontolojik Paradigmalar: 137
Empirizm ve Rasyonalizm. 138-142
İdealizm ve Realizm. 143-147
II.Bölüm:İNSANIN ALGISAL VE BİLİŞSEL YAPILARI VE SÜREÇLERİ
İdrak Psikolojisi ve Kognitif Psikoloji: 149
1-) İdrak Psikolojisi: 150
1)Duyu ve Sinir Sistemimizin Anatomofizyolojisi: 150-152
Çevre ve Merkez Sinir Sistemimiz. 152-157
Dünyayı Nasıl İdrak Ediyoruz? 158-170
2-) Kognitif Psikoloji: 171-173
1)İki Temel Kognitif Süreç: Öğrenme ve Hatırlama: 173
“Kısa” ve “Uzun” Süreli Hafızalar. 174
Kısa Süreli Hafıza. 175-178
Uzun Süreli Hafıza. 178-181
Duygu ve Heyecanların Kognitif Süreçler Üzerindeki Etkileri. 182-186
Kısa-Uzun Süreli Hafıza İlişkileri ve Örüntü Tanıma Modelleri. 186-187
2)Dil ve Bilişim: 188-189
Semiyotik(Göstergebilim), Linguistik(Dilbilim) ve Yapısalcılık. 189-193
Dil-Düşünce İlişkileri. 193-194
Dilsel Birimler: Kavramlar. 194-196
Dil ve İletişim. 197-199
Dilin Öğrenilmesi. 199-200
3)Temel Düşünme Türleri: 200
“Kullanılan Materyale” Göre Düşünme Türleri. 201-202
“Amaca” Göre Düşünme Türleri. 202-204
“Bilgi İşleme Tarzına” Göre Düşünme Türleri. 204-215
III.Bölüm: MODERN ONTOLOJİ: BİLİMSEL VERİLERİN ŞEKİLLENDİRDİĞİ VARLIK MODELİ
1-) Bilim ve Metot: 217
1)Bilim etkinliği: 217-221
Formel Disiplinler ve Empirik Bilimler. 221
Matematik ve Matematiksel Düşünme. 222-225
Mantık: Akıl Yürütme veya “Dedüktif Düşünme Kuralları” Disiplini. 225-227
İndüksiyon: Bir Genelleme Yöntemi. 228-229
Retrodüksiyon: Gerçek Bilimsel Açıklama Yöntemi. 229-231

2-) Bilim ve Varlık: 232
1)Bilimin Gücü ve Sınırları. 232-234
2)Bilimsel Verilerin Ortaya Koyduğu Kâinat ve İnsan Modeli: 234
Kâinatın Yaratılışı. 234-236
Kâinat Modelleri. 236-238
3)Kâinatta Gayelilik. 238-242
4)Kâinatta Düzenlilik: Matematik ve Bilim. 242-244
Matematiğin Bilime Katkısı. 244-248
Fraktal Geometri. 248-252
5)Varlık Alemi: 253
a)Cansız Varlıklar Aleminde Düzenlilik: 253
Atomlar ve Düzenlilik. 253-254
Gökcisimleri ve Düzenlilik. 254-255
Su. 256-257
Mineraller ve Kristal yapılar. 258-259
Toprağın Ekolojik Düzenliliği. 259-264
b)Bitkiler Alemi: 264
Bitkilerin Matematiksel Düzenliliği. 264-267
Bitkilerin Mimari ve Mühendislik Düzenlilikleri. 267-271
c)Hayvanlar Alemi: 272
Hayvanlar Aleminde Matematiksel Düzenlilik. 272-273
Hayvanlardaki Mimari ve Mühendislik Yapı ve Düzenlilik Unsurları. 273-279
Biyonik. 279-284
d)İnsan ve Düzenlilik: 284
İnsan Vücudunun Matematiksel Düzenliliği. 284-285
İnsan Vücudunun Nöral ve Hormonal Düzenleyicileri. 286-293
Sibernetik Düzenlilik. 293-318
Fizyoloji ve Sibernetik
Nörosibernetik
Uygulamalı Sibernetik
6)Düzenlilik, Mantık ve Bilim. 318-319
IV. Bölüm: GNOSİYOLOJİ: İNSANA, KÂİNATA VE BİLGİLERİMİZE EN GENİŞ PERSPEKTİFTEN BAKIŞ Gnosiyoloji: “Bilgi, Bilen ve Bilinen” Felsefesi.
1-) Hangisi Daha Yararlı ve Etkin: “Felsefe” mi, Yoksa “Bilim” mi? 321
1)Felsefe ve Fonksiyonu: 321-325
Felsefede Alternatif Gelişim Çizgisi: “Fenomenoloji” ve “Varoluşçuluk”. 325-332
2)Bilimin Sağladıkları: 333-338
Bilimde Alternatif Arayışlar. 338-343
3)Philosophia Perennis: “Geleneksel Bilgelik ve Kültür”. 344-345
2-) Bitirirken 345
1)Bir Uygulama Modeli Önerisi: 346
İlkeler ve Metot. 346
2)İçerik ve Biçim Özellikleri: 348
Öncelikli Araştırma Konuları. 348
a)İçerik Özellikleri: 348
Kuran’da Yer Alan Fen Bilimleriyle İlgili Ayetlerin Tahlili. 348-353
Sosyal Bilimler ve Kuran. 353-355
b)Biçim Özellikleri. 356-359
3-) Yeni bir “Epistemoloji, İnsan ve Ontoloji” Paradigmasına Doğru.... 360
Sonsöz 361
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder